S-Trifluoromethyl-S-(p-fluorophenyl) sulfoximine, 95% - 1G 1g
Prod No.CASMDLUnitsPriceQuantity
VL269816-1G 109139-20-0